Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny pracy umysłowej dziecka i nauczyciela oraz oczekiwań rodziców, które nie są sprzeczne z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność przedszkola.

 1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji.
 2. Ramowy rozkład dnia przedszkola:
  • 6.30-8.30 - Schodzenie się dzieci do przedszkola - działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu; realizowane indywidualnie i z całą grupą, swobodne i kierowane; ćwiczenia poranne - zabawy ruchowe; przygotowanie do śniadania;
  • 8.30 - I śniadanie
  • 9.00-11.00 - Realizacja działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z zadań przedszkola prowadzonych z całą grupą, grupowo i indywidualnie, wynikających z zainteresowań, potrzeb i uzdolnień dzieci; zajęcia ruchowe na powietrzu lub w sali; przygotowanie do II śniadania
  • 11.00 - II śniadanie
  • 11.30-13.30
  • 3-4-latki: Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci;Czynności samoobsługowe i higieniczne; leżakowanie; czynności samoobsługowe i higieniczne; zabawy wspierające wielostronny rozwój dziecka; przygotowanie do obiadu; 5-6-latki: Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu, realizowane indywidualnie, zespołowo i z całą grupą, swobodne i kierowane - przeplatane odpoczynkiem. Zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci. Zajęcia z religii dla dzieci 6 - letnich.  przygotowanie do obiadu
  • 13.30 - obiad
  • 14.00-16.30 - Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu, realizowane indywidualnie, zespołowo i z całą grupą, swobodne i kierowane. Zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci. Rozchodzenie się dzieci.
  • 14.30 - podwieczorek
 3. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. z powodu organizacji wyjścia, wycieczki, uroczystości, itp.).
 4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału tygodniowy rozkład zajęć (szczegółowy rozkład dnia), z uwzględnieniem różnych form aktywności dzieci, ich potrzeb i zainteresowań.